ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ ΓΗΣ

Ο Αγροτικός Οπωροκηπευτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και Λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» επιθυμεί να προσλάβει (1) εργάτη συσκευαστηρίου (ανειδίκευτο προσωπικό), για να απασχοληθεί στο έργο με ακρωνύμιο RESI-VEG και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00094 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης εφόσον το απαιτήσουν οι ανάγκες του έργου.

Περιγραφή θέσης :
Προετοιμασία του αγρού για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, διεκπεραίωση όλων των καλλιεργητικών φροντίδων (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, συγκομιδή, δειγματοληψίες κτλ) καθώς και των απαραίτητων εφαρμογών και επεμβάσεων που θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Αποστολή βιογραφικών στο accounts@opast.gr με θέμα στο email ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΜΕΤΡΟ 16 Μ16ΣΥΝ2-00094.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο