ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Αγροτικός Οπωροκηπευτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και Λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» επιθυμεί να προσλάβει (2) εργάτες συσκευαστηρίου (ανειδίκευτο προσωπικό), για να απασχοληθούν στα έργα με ακρωνύμιο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00382 και στο έργο ZERO TUTA με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00271  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης εφόσον το απαιτήσουν οι ανάγκες των έργων.

Περιγραφή θέσης :
Προετοιμασία του αγρού για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, διεκπεραίωση όλων των καλλιεργητικών φροντίδων (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, μετρήσεις, δειγματοληψίες κτλ) καθώς και των απαραίτητων εφαρμογών και επεμβάσεων που θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με τις οδηγίες του συντονιστή.

Αποστολή βιογραφικών στο accounts@opast.gr με θέμα στο email ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΜΕΤΡΟ 16 Μ16ΣΥΝ2-00382 & Μ16ΣΥΝ2-00271 .

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο