Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αγρότες μετά τη νέα παράταση υποβολής των δηλώσεων

Σύνταξη – επιμέλεια:

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Αναφορικά με τα θέματα και τα πολλαπλά ερωτήματα που έχουν προκύψει και αφορούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, μετά το κοινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. που δημοσιεύθηκε στις 14.7.2017 και με το οποίο δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και τις 21.7.2017, αλλά και οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, συντάξαμε τους παρακάτω πίνακες που αποτυπώνονται όλες οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι εν λόγω φορολογούμενοι:

Περιπτωσιολογία

Ενέργειες αγροτών

Τι θα κάνει το Υπ.Α.Α.Τ. Τι θα κάνει η Δ.ΗΛΕ.Δ. Τελικές ενέργειες των αγροτών Πρόστιμα τροποποιητικών/νέα εκκαθάριση
Τι πρέπει να κάνουν με τη δήλωση εισοδήματος Οι ενέργειες μετά την υποβολή της δήλωσης
Φορολογούμενοι που δεν είχαν υποβάλλει δήλωση μέχρι 14.7.2017 διότι θεωρούσαν ότι εσφαλμένα δεν απεικονίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση Διόρθωση της εικόνας τους στο Υπ.Α.Α.Τ. Μετά τη διόρθωση των στοιχείων θα αποστέλλονται επικαιροποιημένα στη (Δ.ΗΛΕ.Δ.) θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους πολίτες που θα συμπεριλαμβάνονται στα επικαιροποιημένα αρχεία, ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ηλεκτρονικά Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (ηλεκτρονικά),χωρίς υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν για το λόγο αυτό από 1-8-2017 μέχρι την 31-10-2017θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα
Φορολογούμενοι που θεωρούν ότι εσφαλμένα δεν έχουν προσυμπληρωθεί στις δηλώσεις τους οι κωδ. αριθμοί 037 – 038 Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση με επιφύλαξη Εντός 90 ημερών από την υποβολή της, να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης Μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι Δ.Ο.Υ. θα προβαίνουν σε εκκαθάριση μη λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 

 

Περιπτωσιολογία Τι θα κάνει η Δ.ΗΛΕ.Δ.

Ενέργειες αγροτών

Πρόστιμα τροποποιητικών
Φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση μέχρι την 29/06/2017(ημερομηνία κατά την οποία η εκκαθάριση προσαρμόστηκε στις διατάξεις του ν. 4474/2017) και ο κωδ. αριθμός 037 – 038 ήταν συμπληρωμένος κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αυτής Θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους πολίτες με οδηγίες για να ελέγξουν την επικαιροποιημένη εικόνα τους στο Taxisnet και τυχόν μεταβολή της φορολογικής τους υποχρέωσης με βάση την εικόνα αυτή Τι πρέπει να κάνουν σε καταφατική περίπτωση Τι πρέπει να κάνουν σε αρνητική περίπτωση
Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (ηλεκτρονικά) Τίποτα Οι τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν για τον παραπάνω λόγο από 1-8-2017 μέχρι την 31-10-2017 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36031

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο